Deze disclaimer is beschikbaar gesteld door Midmid. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze site aan je aanbieden. Door deze site te bezoeken en/of de op of via deze site aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze site is vrij toegankelijk zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze site alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Midmid is het niet toegestaan tekst, afbeeldingen of andere materialen op deze site her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Midmid.

Beperkte aansprakelijkheid

Midmid spant zich in om de inhoud van deze site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze site aangeboden content wodt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder enige voorafgaande mededeling van Midmid. Voor de op deze site opgenomen links naar sites of diensten van derden kan Midmid nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Toepasselijk recht

Op deze site en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Mocht dit het geval zijn dan is de laatste versie van de disclaimer altijd terug te vinden op deze pagina.

Valt je iets op?

Bezoek je deze site en valt je iets op wat niet klopt? Of bezoek je deze site en werkt het niet naar behoren? Wij passen de content graag aan of verhelpen het euvel wat de werking verstoord. Neem contact met ons op om het door te geven.

Met dank aan Icons8 voor alle icons op deze site.